หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการรับรองจาก ASEAN UNIVERSITY NETWORK
Share Share


ม.นเรศวร โดยหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพ


ตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ภายใต้ ASEAN-QA Project


          สำหรับความเป็นมาของการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกันของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน(Association of South East Asian Nations, ASEAN)ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอีกด้วย สำหรับความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนั้น  ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาขั้นสูงแห่งอาเซียนขึ้น โดยเรียกว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network, AUN) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในกลุ่มอาเซียนให้สูงยิ่งขึ้น


          เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2538 แรกสุดมีสมาชิก 11 สถาบัน ต่อมาได้มีการขยายความร่วมมือมากยิ่งขึ้น จวบจนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 30 สถาบัน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีสำนักงานเลขานุการเครือข่ายฯ (AUN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยมีสถาบันที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 5 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


          มหาวิทยาลัยนเรศวร แม้จะยังไม่ใช่สมาชิกเครือข่ายฯ แต่ภายใต้การนำของอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ซึ่งได้ให้นโยบายสำคัญที่จะนำพามหาวิทยาลัยนเรศวรก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization) เพื่อยกระดับคุณภาพทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานด้านการศึกษาในระดับอาเซียน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือบุคลากรระหว่างกัน อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม และด้านภาษา อีกทั้งแสดงถึงศักยภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคอาเซียน


          ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ขอสมัครเข้าร่วมเป็น associate member และขอรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินในระดับหลักสูตร สำหรับขั้นตอนการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในครั้งนี้ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2556 โดยทีมคณะกรรมการประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในทวีปยุโรป 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียน 2 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้


          1. Dr.Iring Wasser (European Assessor)


          2. Prof.Dr.Arnulfo A.Azcarrage (ASEAN Assessor) และ


          3. Dr.Rosula Reyes (AUN-QA Lead Assessor)


          การประเมินในครั้งนี้ เป็นการประเมินที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการประเมินครั้งแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้มีการนำเกณฑ์ AUN-QA ดังกล่าวมาใช้ (มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประเมินในรอบนี้ประกอบไปด้วย 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร) โดยหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการรับรองว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานหลักสูตรตรงตามเงื่อนไขเกณฑ์ AUN-QA


          จากความสำเร็จดังกล่าว มหาวิทยาลัยนเรศวรยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียนและระดับสากล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ให้แก่สังคมไทยต่อไป สมดั่งที่ว่ามหาราชแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา”


 


โดย ...   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  สถาปนศิริ


                                                                   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เอกสารแนบ : เปิดดูเอกสาร

โพสโดย : นิรันดร กาบบัว
วันที่เขียน : 8 เม.ย. 2557, 15:04

หากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้
กรุณาติดตั้งโปรแกรม
.PDF .SWF