ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิสิตได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิสิตได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 “โครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร” และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (PT4) รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินจำนวน 5,000 บาท 
1. นางสาวบุณยานุช จิระโพธิ์ 
2. นายอนัญพร เทพเรียน 
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด "ระบบอ่านข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนรถจากภาพถ่าย ด้วยวิธีการประมวลผล" 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมโครงงานนิสิต กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทีม Vision 2324) รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินจำนวน 5,000 บาท 
1. นายวัฒนชัย แจ่มศรี 
2. นางสาวภาวินี ปินตา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรมโครงงานนิสิต กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทีม Motorcycle Safety Helmet Detection Portable System) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเงินจำนวน 4,000 บาท 
1. นายภิญโญ ท้วมยัง 
2. นายชินวัตร ทันใจ
3. นายสิรภพ ปัญญาคม 


ภาพข่าว/เขียนข่าว Cr : สุกัญญา ผนึกทอง/ กันตินันท์ มากมี
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก