นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

      นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ  นายเนตรอรัญ ผกาแดง  นายมนัญชัย พันธ์ขะวงค์  นายพงศ์กฤษณ์ อิทธินิพัทธ์ โดยมี ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงาน เรื่อง "การพัฒนาสถานีประจุไฟฟ้าจากแหล่งเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับจักรยานไฟฟ้า" ในโครงการประกวดนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 3031 ชั้น 3 อาคารเอกาศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพ /เขียนข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
It Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก