ทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หารือทางวิชาการและการวิจัย กับ ผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย shinshu ประเทศญี่ปุ่น

      รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หารือทางวิชาการและการวิจัยความร่วมมือโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ กับ Professor Dr. Nobuhiko Henmi ผู้อำนวยการสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และที่ปรึกษาให้กับคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย shinshu ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 6 มิถุนายน 2019 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าว Cr : รุ่งนภา ท่วมไธสง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก 

ข้อมูลอ้างอิง Facebook : Grad Engi NU