คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัวชุดอุปกรณ์ติดตั้งจักรยาน NU BIKE เปลี่ยนจักรยานธรรมดาให้กลายเป็นจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า

      วันที่ 10 มิถุนายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทำการวิจัยในโครงการ การทดสอบสมรรถนะและการขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า (Performance and Driving Tests For Electric Bicycle) ร่วมแถลงต่อสื่อมวลชน ที่คิดค้นวิจัยชุดติดตั้งอุปกรณ์จักรยานไฮบริดไฟฟ้าแบบ ปลั๊กอิน เป็นผลสำเร็จ เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการใช้อุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนจักรยานธรรมดาให้เป็นจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย ได้กล่าวว่า ทีมวิจัยได้พัฒนาชุดอุปกรณ์ขนาดเล็กชื่อว่า NU Bike เพื่อติดตั้งกับจักรยาน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีมอเตอร์ที่ช่วยขับเคลื่อนจักรยานไปข้างหน้าโดยไม่ต้องอาศัยแรงปั่น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าาวมีขนาดเล็กสามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกในจักรยานหลายรูปแบบ ในการชาร์จ 1 ครั้ง จะสามารถใช้งานได้ 20 กม. คิดเป็นอัตราการสิ้นเปลืองเพียง 5 สต.ต่อกิโลเมตร  อุปกรณ์ชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความสะดวกสบายในการขี่รถจักรยาน โดยขณะนี้ราคาต้นทุนการผลิตเครื่องนอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท ซึ่งในอนาคตก็จะพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและราคาต่ำลงต่อไป
      งานวิจัยดังกล่าวมีวัตุถประสงค์เพื่อ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบระบบจักรยานไฟฟ้าเพื่อใช้สาหรับการออกกาลังกาย ทำการวิเคราะห์สมรรถนะจักรยานไฟฟ้า ตลอดจนทดสอบสมรรถนะและการขับขี่จักรยานไฟฟ้า เพื่อสร้างทางเลือกในการออกกำลังกาย และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อผู้ขี่จักรยาน

ภาพข่าว/ข้อมูล Cr : ณัฐชา ฮุนพานิช
ข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก