การไหว้ครูและครอบครูพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 9 ตุลาคม 2557