ประเภท : หมวดหมู่ :

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ YECC 2019

ขอแสดงความยินดีกับทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในประเภทนักเรียน จากการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ YECC 2019

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้แผงวงจร NB-lot ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้แผงวงจร NB-lot ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์

คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะสหเวชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะสหเวชศาสตร์

โครงการสัปดาห์งานของนายช่าง Engineering job Fair ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการสัปดาห์งานของนายช่าง Engineering job Fair ประจำปีการศึกษา 2561

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมทีมผู้บริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เกียรติต้อนรับ  ทีมผู้บริหารจาก  Faculty of Engineering, Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง Shinshu University กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมทีมผู้บริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เกียรติต้อนรับ ทีมผู้บริหารจาก Faculty of Engineering, Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง Shinshu University กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าปรึกษาหารือและได้จับมือทำความร่วมมือทางด้านวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) กับทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารสำหรับคาดการณ์และปรับตัวต่ออุทกภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารสำหรับคาดการณ์และปรับตัวต่ออุทกภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

คณะกรรมการสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธา