* keyword

ประเภท : หมวดหมู่ :

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (Energy Points) ประจำปี 2562

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (Energy Points) ประจำปี 2562

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบปรับอากาศ vrv และงานระบบท่อ รายวิชา 302439

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบปรับอากาศ vrv และงานระบบท่อ รายวิชา 302439

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2561

การจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในการเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในการเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมอนุกรรมการจากสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

คณะกรรมอนุกรรมการจากสภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

กิจกรรมเปิดบ้าน มน. (NU Open House) ให้ประชาชน ผู้สนใจ และนักเรียน เข้าชม

กิจกรรมเปิดบ้าน มน. (NU Open House) ให้ประชาชน ผู้สนใจ และนักเรียน เข้าชม

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงาน APIC-IST 2019

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในงาน APIC-IST 2019

ประมวลภาพงานปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประมวลภาพงานปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี  มหาวิทยาลัยนเรศวร(ESPReL NU) เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร(ESPReL NU) เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เข้าพบผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อหารือความร่วมมือ ร่วมสรุปผล และแผนความร่วมมือทางวิชาการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เข้าพบผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือ ร่วมสรุปผล และแผนความร่วมมือทางวิชาการ