Quality Assurance at the Faculty of Engineering, Naresuan University


ภาพกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพล่าสุด...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่าน แอปพลิเคชัน NUMED ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่าน แอปพลิเคชัน NUMED ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

20 กุมภาพันธ์ 2562 คณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ ผศ.ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท และอาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 กุมภาพันธ์ 2562 คณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท และอาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพงานโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปี 2559

ภาพงานโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปี 2559
  ข่าวสารการประกันคุณภาพ
กลับด้านบน