บุคลากร

:: นางสาวณัฐชา ฮุนพาณิช     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4008

เว็บไซต์ : http://web.eng.nu.ac.th/plan/qa.php
1. การดำเนินการจัดการงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาม นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
2. การให้ความรู้และส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพ
3. การจัดเก็บ รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
4. การวัดและประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพ
5. การจัดโครงการด้านประกันคุณภาพการศึกษา
6. การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
7. การจัดทำการประเมินในระดับภาควิชาและระดับคณะ 
8. การจัดทำคำร้องการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา(กพร.)
9. การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบัน อุดมศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย