ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Download : 1217x1224 Color .jpg พื้นหลังขาว
Download : 1217x1224 Color.png พื้นหลังใส


Download : 1217x1224 B&W.png พื้นหลังใส

   
 

Download : 1217x1224 Color .jpg พื้นหลังใส

Download : 1217x1224 B&W.png พื้นหลังใส

   

 ตราสัญลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบสี

Download : 1024x768 Color .jpg พื้นหลังขาว
Download : 1024x768 Color.png พื้นหลังใส

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบขาวดำ

Download : 1024x768 B&W .jpg พื้นหลังขาว
Download : 1024x768 B&W .png พื้นหลังใส

   
 ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 20 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบสี

Download : 1024x768 Color .jpg พื้นหลังขาว
Download : 1024x768 Color.png พื้นหลังใส

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบขาวดำ

Download : 1024x768 B&W .jpg พื้นหลังขาว
Download : 1024x768 B&W .png พื้นหลังใส

   
 ตราสัญลักษณ์ ปี 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบสี

 

Download : 866x829 Color .jpg พื้นหลังขาว

Download : 866x829 Color .png พื้นหลังใส

 

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบขาวดำ

 

Download : 866x829 B&W .jpg พื้นหลังขาว

Download : 866x829 B&W .png พื้นหลังใส

   
 

 

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบสี

 

Download : 866x829 Color .jpg พื้นหลังขาว

Download : 866x829 Color .png พื้นหลังใส

 

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบขาวดำ

 

Download : 866x829 B&W .jpg พื้นหลังขาว

Download : 866x829 B&W .png พื้นหลังใส

   
 ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบสี

 

Download : 1024x672 พื้นหลังเลือดหมู


 

ภาพขยายโลโก้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบขาวดำ

 

Download : 1024x672 พื้นหลังขาว

   
 
      มุ่ง - มั่นพัฒนาวิชาการ
      สู่ - การผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
      ความ - รู้สู่สังคมไทย
      เป็น - ผู้นำด้านวิจัยและเทคโนโลยี
      เลิศ - ล้ำค่าความเป็นไทยดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
 
 
      สร้างวิศวกรให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม พร้อมพัฒนา และส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อให้บัณฑิตสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศที่ยั่งยืนด้วยการบริหารงานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
      1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

      2. พัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตในภูมิภาคเหนือตอนล่างและประเทศได้อย่างยั่งยืน

      3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคเหนือตอนล่าง

      4. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศที่ยั่งยืน

      5. บริหารจัดการดำเนินงานเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพโดยยึดแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
     

     1. การผลิตบัณฑิต
     ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและประเทศด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม


      2. การวิจัย
     พัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ในภูมิภาคเหนือตอนล่างและประเทศได้อย่างยั่งยืน


      3. การบริการวิชาการ
     ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคเหนือตอนล่าง


      4. การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
     สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศที่ยั่งยืน

      5. การบริหารจัดการ
     บริหารจัดการดำเนินงานเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

 
      1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย และภูมิใจในชาติ
      2. มีผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นไปสู่การพัฒนาประเทศและตอบโจทย์ภาคเหนือตอนล่าง
      3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมของประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการเรียนรู้มาช่วยจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของประชาชน
      4. มีกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สนองตอบต่อการพัฒนา ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศให้สืบต่ออย่างยั่งยืน
      5. มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 
 
      มุ่งมั่นทำงานตามหน้าที่
      ตั้งมั่นดี เรียนรู้ และฝึกฝน
      สามัคคี ขยัน และอดทน
      ใส่ใจตน สุจริต จิตบริการ